Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    rút ngắn, cô gọn lại
    bản in tóm tắt "Chiến tranh và Hòa bình"

    * Các từ tương tự:
    abridgement,abridgment, abridger