Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstract /'æbstrækt/  

 • Tính từ
  trừu tượng
  we may talk of beautiful thingsbut beauty itself is abstract
  ta có thể nói về những vật đẹp, nhưng bản thân cái đẹp thì lại là trừu tượng
  an abstract painting
  bức họa trừu tượng
  Danh từ
  tính trừu tượng, ý trừu tượng
  tác phẩm nghệ thuật trừu tượng
  bản tóm tắt (một cuốn sách …)
  in the abstract
  về mặt lý thuyết thuần túy
  consider the problem in the abstract
  xem xét vấn đề về mặt lý thuyết thuần túy.
  Động từ
  tách ra, chiết ra
  abstract metal from ore
  tách kim loại ra từ quặng
  tóm lược (một cuốn sách …)

  * Các từ tương tự:
  abstract algebra, abstract journal, abstract noun, abstract semantics, abstract symbol, abstract syntax, abstracted, abstractedly, abstractedness