Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compress /kəm'pres/  

 • Động từ
  nén, ép
  không khí nén
  cô lại, diễn tả cô đọng, gói gọn
  compress an argument into just a few sentences
  cô đọng lý lẽ trong chỉ vài câu
  bộ phim gói gọn nhiều năm trong nửa tiếng đồng hồ
  Danh từ
  /'kɒmpres/
  (y học)
  gạc (để cầm máu…)

  * Các từ tương tự:
  compressed, compressed character, compressed pulse, compressibility, compressible, compressibleness, compression, compression of band, compression ratio