Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) xung bị ép, xung bị nén