Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compression /kəm'pre∫n/  

 • Danh từ
  sự nén, sự ép
  the compression of gas
  sự nén khí

  * Các từ tương tự:
  compression of band, compression ratio, compressional