Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) độ ép, độ nén