Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compressibility /kəm,presi'biliti/  

  • Danh từ
    tính nén được
    (vật lý) hệ số nén
    tính nén được