Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compressed character   

  • (Kỹ thuật) ký tự nén