Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compressible /kəm'presəbl/  

  • Tính từ
    có thể nén được, có thể nén được; chịu ép, chịu nén

    * Các từ tương tự:
    compressibleness