Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'daidʒest/
  sách tóm tắt
  a digest of the week's news
  bản tóm tắt tin tức trong tuần
  Động từ
  /di'dʒest/
  /dai'dʒest/
  tiêu hóa
  pho mát không dễ tiêu hóa
  it takes hours for a meal to digest
  phải mất hàng giờ thức ăn mới tiêu hóa hết
  tiêu hóa (nghĩa bóng), lĩnh hội (kiến thức…)
  anh đã lĩnh hội hết bản báo cáo chưa?

  * Các từ tương tự:
  digestant, digester, digestibility, digestible, digestif, digestion, digestive, digestive system, digestive-biscuit