Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  suối
  Động từ
  (thường dùng với từ phủ định)
  chịu, chịu đựng, tha thứ
  tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai can thiệp vào công việc của tôi

  * Các từ tương tự:
  Brooker, Brookings model, brooklet