Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rivulet /'rivjʊlit/  

  • Danh từ
    dòng suối nhỏ
    những dòng suối nhỏ chảy xuôi sườn núi
    những dòng mồ hôi trên trán anh ta