Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ cách viết khác krik)
  vũng, lạch
  (từ Mỹ) sông con, nhánh sông
  up the creek
  (khẩu ngữ)
  gặp khó khăn
  I'm really up the creek without my car
  tôi thực sự gặp khó khăn khi không có xe