Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lạch, vịnh nhỏ
    lỗ rót (xăng dầu…)