Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng nước nhỏ
    nước mưa chảy thành những dòng nước nhỏ dọc theo con đường