Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dòng suối nhỏ
  Nội động từ
  chảy thành dòng suối, chảy như một dòng suối nhỏ

  * Các từ tương tự:
  rillet, rilling