Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vịnh mỏ
  Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ, cũ)
  gã, thằng cha
  what a strange cove he is!
  thằng cha mới kỳ cục làm sao!

  * Các từ tương tự:
  covelline, coven, covenant, covenantal, covenantally, covenanted, covenantee, covenanter, covenantor