Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật) (cách viết khác bay- tree)
  cây thắng
  Danh từ
  vịnh
  the Bay of Bengal
  vịnh Bengal
  Danh từ
  gian, ngăn
  ở thư viện các cuốn sách về lịch sử điều để ở cùng một gian
  ngăn để bom (ở máy bay)
  Danh từ
  tiếng chó sủa (lúc đi săn)
  at bay
  bị dồn cùng đường (thú săn)
  bring somebody (something) to bay
  dồn vào thế đường cùng, bị dồn vào chân tường
  hold (keep) somebody at bay
  ngăn không cho đến gần
  tôi đang cố tránh đám chủ nợ của tôi
  Động từ
  sủa, rú lên (chó săn)
  tiếng rú lên của chó sói
  Danh từ
  ngựa hồng
  Tính từ
  [có màu] hồng (ngựa)

  * Các từ tương tự:
  bay window, bay-leaf, bay-salt, bay-tree, bayadère, bayadre, bayberry, Bayesian techniques, bayonet