Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ harbor)
  bến tàu, cảng
  (nghĩa bóng) nơi an toàn; nơi trú ẩn
  Động từ
  che giấu; cho ẩn náu
  harbour a criminal
  che giấu một tên tội phạm
  nung nấu
  harbour thoughts of revenge
  nung nấu ý chí phục thù
  bỏ neo ở cảng, đậu ở cảng (tàu thủy)

  * Các từ tương tự:
  harbour-dues, harbour-master, harbourage