Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của engineer)kỹ sư
    (viết tắt của engineering) kỹ thuật
    (viết tắt của England, English) nước Anh; người Anh

    * Các từ tương tự:
    engage, engaged, engagement, engagement ring, Engagements, engager, engaging, engagingly, engarland