Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engarland /in'gɑ:lənd/  

  • Ngoại động từ
    khoác vòng hoa cho (ai); đặt vòng hoa vào đầu (ai)
    to engarland someone with flowers
    đặt vòng hoa vào đầu ai