Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engagement /in'geidʒmənt/  

 • Danh từ
  sự đính hôn, sự hứa hôn
  cuộc hẹn gặp
  tuần sau tôi có nhiều cuộc hẹn gặp
  dàn nhạc có hẹn chơi một số buổi hòa nhạc
  sự cam kết; giấy cam kết
  nó không đủ tiền để thực hiện mọi cam kết của nó
  cuộc giao chiến
  the general tried to avoid an engagement with the enemy
  viên tướng cố tránh một cuộc giao chiến với quân thù
  sự thuê, sự tuyển mộ (người làm)
  the engagement of three new assistants
  sự tuyển mộ ba trợ lý mới
  sự gài, sự mắc
  the engagement of gear
  sự gài số (xe ôtô)

  * Các từ tương tự:
  engagement ring, Engagements