Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engagement ring /in'geidʒmənt riη/  

  • nhẫn đính hôn