Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhận đặt trước
  sự đặt trước, sự giữ nước
  sự ghi tên (phạt)

  * Các từ tương tự:
  booking clerk, booking office