Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trữ tình (thơ ca)
  soạn để hát
  Danh từ
  bài thơ trữ tình
  (thường số nhiều) lời ca (trong một vở nhạc kịch…)

  * Các từ tương tự:
  lyrical, lyrically, lyricalness, lyricism