Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjective /səb'dʒektiv/  

 • Tính từ
  chủ quan
  a subjective impression
  một ấn tượng chủ quan
  a literary critic should not be too subjective in his approach
  nhà phê bình văn học không nên quá chủ quan trong cách tiếp cận của mình

  * Các từ tương tự:
  subjectively, subjectiveness