Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lyricalness /'lirikəlnis/  

  • Danh từ
    tính chất trữ tình