Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimental /,sen'timəntl/  

 • Tính từ
  [thuộc] tình cảm (chứ không phải lý trí)
  do something for sentimental reasons
  làm việc gì vì lý do tình cảm
  have a sentimental attachment to one's birthplace
  có sự ràng buộc tình cảm với nơi chôn nhau cắt rốn
  a watch with sentimental value
  một chiếc đồng hồ có giá trị về tình cảm (quý ở chỗ do một người mình quý mến tặng mình)
  (thường nghĩa xấu) [tỏ ra] quá tình cảm; ủy mị
  a sentimental love affair
  một chuyện tình ủy mị
  she's too sentimental about her cats
  cô ta quá tình cảm với mấy con mèo của cô; cô ta quá cưng mấy con mèo của cô

  * Các từ tương tự:
  sentimentalise, sentimentalism, sentimentalist, sentimentality, sentimentalize, sentimentally