Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimentally /,senti'mentəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tình cảm
    (thường nghĩa xấu) một cách ủy mị