Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tender-hearted /,tendə'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    nhân hậu