Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ, xấu)
  nhàm
  a corny joke
  câu đùa nhàm
  a corny story
  câu chuyện nhàm