Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nostalgic /nɒs'tældʒik/  

 • Tính từ
  luyến tiếc những điều đã qua
  a nostalgic song
  điệu hát gây luyến tiếc những điều đã qua

  * Các từ tương tự:
  nostalgically