Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  muốn khóc, đẫm lệ
  she is still feeling weepy
  cô ta hãy còn muốn khóc
  làm cho người ta muốn khóc, lâm ly
  a weepy ending
  một kết cục lâm ly (phim truyện…)