Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mềm, xốp
    (nghĩa bóng) yếu đuối, uỷ mị, sướt mướt