Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhão, chưa giòn
    a doughy cake
    bánh còn nhão
    tái nhợt (da người)