Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (gooier; gooiest)
  (khẩu ngữ) nhờn, nhớp nháp
  a gooey gave
  mặt nhớp nháp
  (xấu) ủy mị, ướt át
  gooey music
  khúc nhạc ướt át