Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] xi rô; như xi rô
    (nghĩa bóng, nghĩa xấu) ngọt ngào, ủy mị
    a syrupy romantic novel
    một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ủy mị