Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squashy /'skwɒ∫i/  

 • Tính từ
  dễ ép
  the fruit is rather squashy
  trái cây này khá dễ ép
  mềm
  a squashy sofa
  một chiếc áo ghế sofa mềm