Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mawkish /'mɔ:ki∫/  

  • Tính từ
    uỷ mị

    * Các từ tương tự:
    mawkishly, mawkishness