Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saccharine /'sækəri:n/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  ngọt gắt; ngọt xớt
  a saccharine taste
  vị ngọt gắt
  a saccharine voice
  giọng ngọt xớt