Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimentality /,sentimen'tæləti/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    tình cảm ủy mị