Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cười ngờ nghệch
  người hầu bàn cười ngờ nghệch
  Danh từ
  nụ cười ngờ nghệch

  * Các từ tương tự:
  simperer, simperingly