Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, (từ lóng)
    uỷ mị không chịu được
    không thạo đời, hủ lậu
    nhầy nhụa