Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimentalist /,senti'mentəlist/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người đa cảm