Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimentalism /senti'mentəlizm/  

  • Danh từ
    tính đa cảm