Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đẫm lệ
    sắp khóc, muốn khóc

    * Các từ tương tự:
    tearfully