Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sympathetic /,simpə'θetik/  

 • Tính từ
  thông cảm, đồng cảm
  a sympathetic smile
  nụ cười thông cảm
  dễ mến
  I don't find her very sympathetic
  tôi không thấy cô ta dễ mến cho lắm
  đồng tình
  we asked for his support in the electionbut he wasn't sympathetic to our request
  chúng tôi đề nghị ông ta ủng hộ trong cuộc bầu cử, nhưng ông ta không đồng ý với lời thỉnh cầu của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  sympathetic ink, sympathetical, sympathetically