Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    còn dính, chưa khô (sơn, hồ)
    (Mỹ, khẩu ngữ) xơ xác, tồi tàn