Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ lóng)
    tởm, ghê tởm