Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ghê tởm, kinh tởm
  I find his racist views totally repugnant
  tôi thấy quan điểm chủng tộc chủ nghĩa của nó là hoàn toàn ghê tởm
  all food was repugnant to me during my illness
  trong lúc ốm, mọi thừ đồ ăn đều kinh tởm đối với tôi